جلوگیری از ریزش ابروها و افزایش استحکام موها در محل رویش

محرک رویش و رشد مجدد ابرو

جلوگیری از ریزش ابرو

دارای مواد مؤثر جهت افزایش ضخامت تارهای ابرو

بدون انجام تست حیوانی یا کرولتی فری